Rok akademicki 2023/24 – nabór

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii im. o. Honoriusza Kowalczyka OP rozpoczyna nabór na I rok dwuletniego kursu.

Słuchaczom I roku proponujemy następujące przedmioty: dogmatyka (o Bogu Jedynym), wprowadzenie do teologii, chrystologia, duchowość, teologia moralna, antropologia teologiczna, teoria poznania, metafizyka, etyka, historia Izraela i Pięcioksiąg, Ewangelie synoptyczne.

Na II roku studenci poznają takie dziedziny wiedzy jak: dogmatyka (o Bogu w Trójcy), eklezjologia, mariologia, sakramentologia, eschatologia, liturgia, teologia ciała, księgi mądrościowe, księgi prorockie, pisma Janowe, listy św. Pawła, katolicka nauka społeczna.

W Studium oferujemy wiedzę, ale jej nie sprawdzamy, wychodząc z założenia, że studenci uczą się przede wszystkim dla siebie.

Zajęcia w Studium trwają od października do maja i odbywają się w co drugą sobotę – 15 razy w roku akademickim – przy klasztorze oo. dominikanów w Poznaniu, w godz. 9:30 – 16:30. Terminy zjazdów znajdziesz tutaj.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej propozycji edukacyjnej, przyślij krótki list motywacyjny. Napisz kim jesteś i dlaczego chcesz podjąć naukę w Studium. Nasz adres to: [email protected]

Po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu na I rok, należy uiścić opłatę. Czesne za tegoroczny cykl wykładów wynosi 750 zł (opłatę można rozłożyć na dwie raty, czyli 375 zł za semestr).

Dane do przelewu:
Fundacja im. o. Honoriusza Kowalczyka
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań
ING Bank Śląski SA
56105015201000002277800088
tytuł przelewu: SDFiT/2023/4, imię, nazwisko

Informacja o ochronie danych osobowych w związku z uczestnictwem w dwuletnim kursie Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii im. Honoriusza Kowalczyka OP

W związku z uczestnictwem w projekcie organizowanym przez Fundację im. O. Honoriusza Kowalczyka respektując Pani/Pana prywatność, poniżej przedstawiamy informacje, o tym kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe, jest Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka z siedzibą w Poznaniu (61-716) przy ul. Kościuszki 99, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038375 (zwana dalej jako: „Fundacja”).

  • Jak można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod następującym adresem mailowym: [email protected]

  • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

• w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy oraz w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia, i dochodzenia ewentualnych należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

• dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, w szczególności, w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
• dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności w zakresie szkolenia współpracowników, prowadzenia ewidencji powierzonego mienia, zarządzania dostępami do zasobów i pomieszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Fundację na szkodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
• w zakresie danych innych niż niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• Fundacja nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej; ponadto dane te nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  • Dokąd będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy urzędowe w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, a także podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie dostarczanych usług i dostaw towarów.

  • Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

• w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umowy – przez okres trwania umowy z zawartej przez Pana/Panią z Fundacją, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
• w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji – przez okres wskazany w przepisach prawa,
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody,
• w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację – przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

  • Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów prawa,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z przepisów prawa,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Niniejsza informacja jest przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane jako: rozporządzenie „RODO”.