Wykładowcy

o. lic. Tomasz Grabowski OP

Wykład dla DSFiT: Liturgika

Dominikanin, ceniony rekolekcjonista, duszpasterz, od września 2016 roku prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”. W latach 2005-2010 dyrektor, a od przekształcenia w fundację, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (2010-2016). Tomasz Grabowski OP wykładał szereg przedmiotów poświęconych liturgii w ramach m.in.: Dominikańskich Szkół Wiary, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskiego Studium Liturgiczno-Wokalnego. Ponadto prowadził zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. W Poznaniu opiekuje się Dwuletnim Studium Muzyki Liturgicznej. Jest autorem licznych artykułów w mediach ogólnopolskich, regionalnych i katolickich, m.in.: miesięczniku „W drodze”, czasopismach „List”, „Teofil”, „Presje”, „Pastores”, „Rzeczpospolita”. Od czasu do czasu pozostawia wpisy na Liturgia.pl. Jego książka Wiara w czasach zarazy jest teologicznym namysłem nad wiarą w czasach pandemii Covid-19.

o. dr Robert Plich OP

Wykład dla DSFiT: Tomistyczna koncepcja rozumowania moralnego

Dominikanin, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz medycyny, doktor teologii, wicerektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Krakowie.

ks. dr Marek Dobrzeniecki

Wykład dla DSFiT: Teoria poznania

Kapłan archidiecezji warszawskiej. Obronił doktorat na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Fryburskiego (w Szwajcarii). Od 2014 roku wykłada filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2014 roku zastępca redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”. Od 2015 roku pracuje w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – Sanktuarium Diecezjalnym bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Specjalizuje się w analitycznej filozofii religii oraz filozofii Ludwiga Wittgensteina.

prof. UAM dr hab. Cezary Kościelniak

Wykłady dla DSFiT: Katolicka nauka społeczna oraz Kościół po Soborze Watykańskim II

Studiował filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, po doktoracie odbył staż na University of Florida w Gainesville (USA). W obszarze badawczym zajmuje się kulturową przemianą uniwersytetu, polityką zrównoważonego rozwoju, transformacją geopolityczną w Europie w kontekście kultury, a także miejscem Kościoła w sferze publicznej. Prowadził wykłady gościnne m.in. na University of Malta, Università Cattolica del Sacro Cuore we Włoszech oraz w Higher School of Economics w Moskwie. Odbył również staże badawcze m.in. na Université de Lausanne, Oxford University oraz LMU. Poza pracą akademicką zajmuje się publicystyką. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „W drodze”, „Tygodniku Powszechnym”. Autor książek Przemiana idei uniwersytetuNowe krytyki KościołaFrunze w meczecie.

o. dr Norbert A. Lis OP

Wykłady dla DSFiT: Wprowadzenie do teologiiDialog międzyreligijny oraz Misjologia

Dominikanin, wcześniej ksiądz diecezji radomskiej, doktor teologii, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku w katedrze radomskiej z rąk bpa Zygmunta Zimowskiego. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Jastrzębia. W czerwcu 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie z misjologii na UKSW w Warszawie. We wrześniu 2006 bp Zimowski posłał go na praktykę duszpasterską do Włoch, gdzie przez rok akademicki 2006/07 posługiwał w parafii w Brugherio na przedmieściach Mediolanu i uczestniczył w zajęciach z prawa międzynarodowego na mediolańskim Università Cattolica del Sacro Cuore. Jednocześnie Wydział Teologiczny UKSW zaproponował mu, by kontynuował badania nad pracą doktorską, dzięki czemu w styczniu 2008 roku obronił na tej uczelni doktorat z działalności ewangelizacyjnej w Tanzanii. Pół roku wcześniej, w czerwcu 2007 roku, bp Zimowski skierował go na dalsze studia stacjonarne na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, na którym w październiku 2009 roku obronił swój drugi doktorat, tym razem z dialogu międzyreligijnego. W czasie studiów rzymskich podejmował praktyki duszpasterskie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech, a także misyjną – w Argentynie. Poza tym na potrzeby pierwszego doktoratu odbył w 2007 roku podróż naukowo-misyjną do Afryki.

ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak

Wykład dla DSFiT: Metafizyka

Kapłan diecezji kaliskiej. W 1986 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po dwóch latach formacji został skierowany przez ks. prymasa Józefa Glempa na studia z zakresu języka francuskiego i teologii w Institut Catholique de Paris, które odbył w latach 1988-1990. Po powrocie do kraju i uzyskaniu tytułu magistra teologii w 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Napierały i został skierowany jako wikariusz do parafii konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1993-1997 odbył studia specjalistyczne z filozofii na Pontificio Ateneo della Santa Croce w Rzymie, uzyskując stopień doktorat na podstawie rozprawy Dall’Età dello Spirito Santo al New Age. Gioacchino da Fiore nella nuova religiosità. W latach 1998-2004 był prefektem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej w Kaliszu. W tym samym czasie podjął pracę dydaktyczną i badawczą jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją. Idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie. Od 2011 roku pracuje na uczelni na stanowisku profesora. W latach 2012-2015 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej.

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk

Wykład dla DSFiT: Wstęp do psychologii

Teolog, psycholog, coach, doktor nauk humanistycznych o specjalizacji psychologia pastoralna Od 2015 r. pracownik dydaktyczno-badawczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką teorii i skali do badania tożsamości religijnej. Główny obszar jej zainteresowań to psychologia pastoralna ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości, dojrzałości i gotowości do małżeństwa. Od 2010 r współtworzy i koordynuje zajęcia w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej. Od 8 lat małżonka i mama trójki dzieci.

o. dr Wojciech Surówka OP

Wykłady dla DSFiT: Elementy chrystologii i soteriologii oraz Wspólnoty chrześcijańskie

Dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie (2011-2019). Od 2022 roku jest duszpasterzem akademickim w Poznaniu. Studia magisterskie rozpoczął w 1999 roku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Warszawie i Krakowie. W latach 2007-2009 studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Pracę licencjacką Pojęcie katolickości w twórczości Mikołaja Afanasjewa napisaną pod kierunkiem prof. Edwarda Farrugi obronił w 2009 roku. W 2022 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconą filozofii Iwana Iljina. Interesuje się teologią prawosławną, ekumenizmem i współczesną filozofią. Autor wielu publikacji, m.in. w „Przeglądzie Tomistycznym”, „Studia Oecumenica”, „Więzi”, „Przeglądzie Politycznym”, „Gościu Niedzielnym”. W miesięczniku „W drodze” prowadzi stałą rubrykę „Pytania w drodze”. Autor książek Bóg i wieczność oraz Pogotowie teologiczne. Redaktor naczelny magazynu Verbum (www.magazynverbum.pl).

ks. dr hab. Tomasz Nawracała

Wykład dla DSFiT: Eklezjologia

Kapłan archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku w Poznaniu. Po święceniach pracował w parafii w Szamotułach i jednocześnie kontynuował studia licencjackie w Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Następnie podjął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) w latach 2000-2006. Zakończył je w 2007 roku praca doktorską zatytułowaną L’Eglise comme nouveau paradis. Étude sur la signification et la portée des mots paradis et ciel. W 2018 roku zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie całości dorobku naukowego i rozprawy Wieczna trwałość ludzkich czynów. Studium biblijno-teologiczne na podstawie Ap 14,13.

dr Teresa Borkowska OPs

Wykład dla DSFiT: Pisma Janowe

Doktor nauk teologicznych, członek Fraterni Świeckich Dominikanów w Szczecie, nauczycielka matematyki. Współzałożycielka Wspólnoty Modlitewnej „Pneumatofora” działającej przy szczecińskim Klasztorze oo. Dominikanów, współzałożycielka Szkoły Biblijnej również przy tymże klasztorze. Szczególne zainteresowania badawcze to Ewangelia wg. św. Jana.

prof. UKSW dr hab. Barbara Strzałkowska

Wykład dla DSFiT: Stary Testament i księgi mądrościowe

Profesor UKSW, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW. W 2005 roku ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską Mowy Elihu (Hi 32-37) oraz ich reinterpretacja w Biblii Greckiej. Habilitowała się w 2017 roku na podstawie pracy zatytułowanej Księga Przysłów 1-9 w Septuagincie. Analiza dodatków i braków w zestawieniu z Tekstem Masoreckim w świetle starożytnych świadectw tekstowych. Wieloletnia wykładowczyni i popularyzatorka Pisma Świętego w różnych miejscach w Polsce. W latach 2008-2013 sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Autorka i redaktor naukowy książek biblijnych oraz artykułów naukowych. Ceniony przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.

o. dr Michał Golubiewski OP

Wykład dla DSFiT: Sakramentologia

Dominikanin, doktor teologii, redaktor. W 2014 roku obronił doktorat na fakultecie teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. Promotorem pracy Relacyjny wymiar odżywania sakramentów był francuski dominikanin ojciec profesor Benoit-Dominique do La Soujeole OP. Specjalizuje się w sakramentologii ogólnej. W latach 2014-2017 pracował w Instytucie Tomistycznym w Warszawie. Wykłada w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Od 2017 roku pracuje w Wydawnictwie „W drodze”.

ks. dr Bogdan Kulik MSF

Wykład dla DSFiT: Eschatologia

Prezbiter Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Obronił doktorat z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim (sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Rekolekcjonista, krajowy duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci i redaktor naczelny biuletynu tegoż Apostolstwa – kwartalnika „Nadzieja i Życie” (www.apostolstwo.pl). Współprowadzący codzienną modlitwę w Internecie (YouTube i Facebook: Różaniec bez granic).

o. dr Wojciech Prus OP

Wykład dla DSFiT: Historia Kościoła (okres patrystyczny)

Dominikanin, do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1983 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Studiował patrystykę w Instytucie Patrystycznym „Augustianum” przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 1994–1998 był duszpasterzem krakowskiej „Beczki”.  W latach 1998-2006 mieszkał w Warszawie i był odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Polskiej Prowincji Dominikanów. Od 2006 roku mieszka w Poznaniu, gdzie był dyrektorem Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” oraz duszpasterzem Ruchu Lednickiego.
W 2014 roku obronił rozprawę doktorską z patrologii zatytułowaną Spór o «Ecclesia sancta» w Afryce na podstawie łacińskich przekazów patrystycznych III i IV wieku, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Bogdana Częsza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor bajek dla dzieci, w wolnych chwilach lubi rysować i malować. Z Pawłem Kozackim OP napisał Spowiedź bez końca. O grzechu, pokucie i nowym życiu (2010), z Michałem Zioło OCSO Kropki i kreski (2012). Jest współautorem zbioru Klucz do rachunku sumienia (2015).

ks. prof. Jacek Hadryś

Wykład dla DSFiT: Duchowość

Kapłan archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1987 w Poznaniu. W latach 1981–1986 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracę magisterską poświęcił teologii J. H. Newmana. W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. Urzeczywistnianie charyzmatu pomocniczości w ruchu duszpasterskim Pomocników Matki Kościoła w świetle najnowszych dokumentów Kościoła. W latach 2002–2003 przebywał na stypendium naukowym w Bambergu.
W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. Apostolat Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła w nauczaniu Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi wykłady i seminaria z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

o. prof. Jarosław Kupczak OP

Wykłady dla DSFiT: Antropologia teologiczna oraz Teologia sakramentu małżeństwa

Dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, jeden z sześciu polskich dominikanów posiadających tytuł profesorski, duszpasterz, katecheta, laureat nagrody TOTUS TUUS 2018 w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”. Po ukończeniu liceum wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. Studiował w Waszyngtonie, gdzie obronił doktorat na temat antropologii w nauczaniu Karola Wojtyły. W 2006 roku na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a w 2014 – tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Wykładowca teologii moralnej oraz antropologii Jana Pawła II, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II (UP) oraz prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Jest autorem licznych publikacji, rozpraw, książek, między innymi Teologiczna semantyka płci (2013), Źródła sporu o Amoris laetitia (2018) oraz Amoris laetitia. Konflikt interpretacji (2020).

o. dr hab. Nikodem Brzózy OP

Wykład dla DSFiT: Antropologia filozoficzna

Dominikanin, doktor filozofii KUL i doktor habilitowany teologii PWTW. Publikował między innymi w „Rzeczpospolitej” i „Tygodniku Powszechnym”. Autor Od natury do etyki i religii : Karola Wojtyły filozofia człowieka (2002), Homoseksualizm w aspekcie teologicznym i medyczno-psychologicznym (2012).

prof. KUL dr hab. Krzysztof Mielcarek

Wykład dla DSFiT: Ewangelie synoptyczne

Biblista, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1983–1987 studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś w latach 1987–1989 odbył studia licencjackie w Instytucie Nauk Biblijnych na tejże uczelni. W latach 1989–1990 odbył roczny kurs w ekumenicznej szkole biblijnej w Holsbybrunn, w Szwecji. W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem Józefa Kudasiewicza rozprawy pt. Jezus – Ewangelizator ubogich (Łk 4,16-30). Studium z teologii św. Łukasza. W latach 1997–1999 odbył studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Od 1999 jest nauczycielem akademickim KUL, zaś od 2003 członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych ze specjalnością w zakresie biblistyki. W latach 2008–2012 pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu, następnie w latach 2012–2014 kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu, zaś od 2017 jest kierownikiem Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich KUL. Brał udział między innymi w przygotowaniu ekumenicznego przekładu Biblii.

o. dr Hieronim Stypa OFM

Wykład dla DSFiT: Cnoty teologalne i nauka o łasce

 Franciszkanin, rektor Wyższego Seminarium Duchownego pw. bł. Jana Dunsa Szkota we Wronkach. Doktor teologii. Rozprawę doktorską zatytułowaną Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków obronił w 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

ks. dr Jan Frąckowiak

Wykłady dla DSFiT: O Bogu Jedynym oraz O Bogu w Trójcy

Kapłan archidiecezji poznańskiej, wyświęcony w roku 2009. Pracował jako wikariusz w Wolsztynie i w Komornikach. Studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Był sekretarzem metropolity poznańskiego i ceremoniarzem arcybiskupim. Wykłada na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Od 2021 roku rektor Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Autor książki Wiara – podręczny przewodnik.

o. lic. Marek Miławicki OP

Wykład dla DSFiT: Historia Kościoła (Nowożytność)

Dominikanin, teolog i historyk, wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego, szczególnie pracuje nad historią gospodarczą polskich dominikanów w okresie międzywojennym. Redaktor m.in. Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937-1953 (2008), Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu (2017). Autor Komunistyczny aparat represji wobec polskiej prowincji dominikanów. Seria: Kościół w okowach (2015).

o. lic. Tomasz Gaj OP

Wykład dla DSFiT: Elementy psychologii: uczucia i emocje

Dominikanin, psycholog, psychoterapeuta, ukończył studia teologiczne na PAT oraz psychologiczne na SWPS, absolwent podyplomowego studium terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył Szkołę Formatorów w Centrum Formacji Duchowej, czteroletnie szkolenie w zakresie terapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz trzyletnie zaawansowane szkolenie „Core Training” ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) zakończone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się przede wszystkim formacją: był wychowawcą studentów i magistrem nowicjatu. Pracuje jako psychoterapeuta, organizuje warsztaty i prowadzi wykłady z psychologii i duchowości. Z Łukaszem Kubiakiem OP pracuje w Dominikańskim Ośrodku Formacji i Rozwoju „Tabgha”. Książka Sankofa. Nie zmarnuj życia, napisana wspólnie z Magdaleną Pajkowską i wydana przez Wydawnictwo „W drodze”, otrzymała wiele nagród: najlepsza książka psychologiczna w kategorii „Drogowskazy” (2017) w plebiscycie portalu granice.pl, najlepsza książka katolicka (2017/2018) według jury granice.pl,. Audiobook Sankofy, czytany przez autorów, otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS (2019).